Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Görevleri ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı ve görevleri
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve görevleri şunlardır:
a) Fikir adamı, vatan şairi, edebiyatçı, veteriner hekim, milletvekili, gazeteci ve eğitimci kimliğine sahip milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,
b) Mehmet Akif Ersoy’la ilgili kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, gibi her türlü yayın ve ses ile görüntü kayıtlarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
c) Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel gibi etkinliklere destek olmak ve katılmak,
ç) Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayan ve bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,
d) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif Ersoy’la ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına Mehmet Akif Ersoy’la ilgili bilimsel destek sağlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy’la ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,
f) Mehmet Akif Ersoy hakkında mahalli radyo ve televizyonda konuşmalar
yapmak ve halkı bilgilendirmek.

Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanlarını; Mehmet Akif Ersoy’un edebî kişiliği ve eserlerinden hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı bilgi şöleni, kongre ve kurultaylar; Merkezin öncülüğünde kurulacak olan Mehmet Akif Ersoy ihtisas kitaplığı ve arşivi; dönemle ilgili dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirilen tüm kültür eserleri; alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcileri ile bu alanda gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araştırma yapan öğretim elemanlarından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.
(5) Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,
c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Mehmet Akif Ersoy’la ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, bilgi şöleni ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan üniversite öğretim elamanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilebilir.
(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine üç ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, Merkez Müdürüne vekâlet eden Merkez Müdür Yardımcısı üstlenir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a)Merkez Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,
b)Merkezin çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak,
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılacak temasları ve işbirliğini sağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
e) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.
f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, diğer özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve dernekler ile işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projelerde karşılıklı olarak yardımlaşmak,
g) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ile birlikte bu Yönetmeliğin
6 ncı maddesinde belirtilen çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden olmak üzere en az yedi üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, bu göreve üç yıl süre ile seçilirler. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.
(2) Merkez Müdürünün başkanlığında, yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!